REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANDORA


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem andora.com.pl

Właścicielem sklepu Internetowego ANDORA jest firma 

KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą 
03-352 Warszawa
ul. Ostródzka 62B
NIP:5272933613
REGON:38676035800000 

(zwanej dalej Sklepem).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sklepem i jest udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 12 ust.1 , Art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

DEFINICJE

1.Strona – serwis internetowy www.andora.com.pl
2.Sklep - właściciel serwisu internetowego
3.Sklep Internetowy – serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
4.Towar– produkt oferowany Klientowi przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
5.Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, dokonująca Transakcji lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
6.Zamówienie – deklaracja/oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego
7.Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem której przedmiotem jest zakup Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,   na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sklep
8.Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji
9.Tpay - internetowy system płatności Tpay.com (dawniej Transferuj.pl) należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą Poznań kod pocztowy 61-808 przy ul. Św. Marcin 73/6       NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357


WARUNKI ZAKUPU

1.Klient może dokonać Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.

2.Zamówiony Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3.Sklep Internetowy a tym samym możliwość złożenia Zamówienia są dostępne dla Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkim przerw technicznych i konserwacyjnych o czym Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.

4.Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy.

5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta w Sklepie Internetowym.   Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał/udostępnił dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a dane umożliwiające właściwe wystawienie dokumentu zakupu w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.

6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, przekazaną na podany przez Klienta adres email.
W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 24 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem na adres email sklep@andora.com.pl lub pod nr telefonu 606 480 441 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem pkt. 7

8.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami możliwe jest od poniedziałku do piątku   (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 10:00-17:00.

9.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa model i rozmiar zamawianego Towaru zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Sklep informuje, że szczegóły wyglądu Towarów w szczególności jego kolor i odcienie widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

10.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości.

11.Przed dokonaniem wysyłki Towaru wynikającego z Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając stosowne oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email: sklep@andora.com.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w pkt. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 10.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w pkt. 8. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części "Odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru".

12.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (zazwyczaj nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia) na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w pkt. 11 powyżej stosowanych odpowiednio.

13.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny Towarów będą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

14.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klienta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.

15.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi zgodnie z wybraną metodą dostawy spośród proponowanych przez Sklep obejmującej również wysokość kosztów
   jego dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres.
CENA TOWARU I KOSZTY DOSTARCZENIA

1.Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polski złoty i obejmują podatek VAT.

2.Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia a przed dokonaniem wysyłki uległyby zmianie.

3.Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia.

4.Koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie.
  Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności za Zamówienie.PŁATNOŚCI


1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

- przelew zwykły na rachunek bankowy Sklepu

dane do przelewu:
                       KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
                       03-352 Warszawa
                       ul. Ostródzka 62B
                       NIP:5272933613
                       REGON:38676035800000
                       BANK MILLENNIUM
                       30 1160 2202 0000 0004 8864 1353

- płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela.

- płatność "online" za pośrednictwem serwisu internetowego Tpay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Tpay.com

- płatność kartą za pośrednictwem serwisu internetowego Tpay przy współpracy z akceptantem kart Elavon, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Tpay.com  

Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej

2.Klient dokonujący płatności zgodnie z wybraną formą powinien dokonać Płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia. 

  W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sklep wezwie Klienta
  do zapłaty należności w dodatkowym terminie (określając jego czas).
  W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sklep uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.
  Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia.

4.Płatność uznaje się za dokonaną:
  - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku płatności zwykłym przelewem 

  - z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”

  - po autoryzowaniu płatności przez Tpay, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

5.Postanowienia dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Tpay.

- płatności kartą

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. 

- płatność on-line 

W przypadku dokonywania przelewu Tpay Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez dany bank.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji,
  zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
  Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy ANDORA.

2.Klienci mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe powinien to uczynić po
  zalogowaniu się do serwisu używając swojego loginu i hasła.

3.Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o
  ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

Akceptując regulamin sklepu Andora.com.pl klient wyraża swoją zgodę na powiadomienia o aktualnych akcjach promocyjnych i reklamowych drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem SMS.

4.Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).REKLAMACJE

1.Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego
  dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego na adres biura

ANDORA
Sklep internetowy
03-289 Warszawa ul. Ostródzka 62B

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).


  Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu
  rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta dokumentu zawarcia Transakcji.
  Dla rozpoczęcia procesu reklamacyjnego Klient obowiązany jest przesłać z reklamowanym Towarem dowód zawarcia Transakcji (oryginał paragonu lub faktury VAT).

4.Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.

5.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia
  własności Towaru na Klienta.

6.Wady Towaru nie będące traktowane jako wad obciążających Sklep:
  - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  - uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  - uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem,
    używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.ZWROTY

1.Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji
  poprzez jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji
  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
  Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ANDORA
Sklep Internetowy
03-289 Warszawa ul. Ostródzka 62B

(z dopiskiem: „ZWROT”)

2.Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.

5.Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

6.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

7.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.

8.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Transakcje dokonywane są pomiędzy Klientem a Sklepem.

2.Klient odbierający zamówienie powinien dokładnie obejrzeć przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sklep.

3.Spory pomiędzy Klientem a Sklepem wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym w szczególności uprawniony jest do:
·zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej  umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
·zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
 sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
·uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów  (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której  zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5)  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5.Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sklep


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2015 roku.